trang sức phỉ thúy

Móc điện thoại đèn lồng Ngọc Phỉ Thúy may mắn S318

Móc điện thoại đèn lồng đá quý Cẩm Thạch phong thủy S318

  + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại đèn lồng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài):

Móc điện thoại mai rùa Ngọc Phỉ Thúy may mắnS357

Móc điện thoại mai rùa đá quý Cẩm Thạch phong thủy S357

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại mai rùa đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm

Móc điện thoại thánh giá Ngọc Phỉ Thúy may mắn S306

Móc điện thoại thánh giá đá quý Cẩm Thạch phong thủy S306

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại thánh giá đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 11cm

Móc điện thoại chùm nho Ngọc Phỉ Thúy may mắn S358

Móc điện thoại chùm nho đá quý Cẩm Thạch phong thủy S358

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại chùm nho đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 9cm

Móc điện thoại túi vàng Ngọc Phỉ Thúy may mắn S330

Móc điện thoại túi vàng đá quý Cẩm Thạch phong thủy S330

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại túi vàng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8.5cm

Móc điện thoại ớt xanh Ngọc Phỉ Thúy may mắn S308

Móc điện thoại ớt xanh đá quý Cẩm Thạch phong thủy S308

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại ớt xanh đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm

Móc điện thoại chiếc lá Ngọc Phỉ Thúy may mắn S360

Móc điện thoại chiếc lá đá quý Cẩm Thạch phong thủy S360

  + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại chiếc lá đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài):